วันที่ 18 ธันวาคม 2565 กรรมการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ รอบแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น