วันที่ ๑๖-๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการโค้ชสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิศวกรสังคม เรียนรู้แลกเปลี่ยนความรู้ในการจัดกิจกรรมวิศวกรสังคม จากวิทยากรหลายๆท่านจากโซนอิสาน

ความคิดเห็น