เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการโค้ช
สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิศวกรสังคม
วันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2565

ความคิดเห็น