วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เข้าร่วมอบรมกิจกรรม Workshop 1: Overview of core teaching Practices and student discussion ของโครงการ STEP โดยมี Prof Dr.Pam Grossman อาจารย์จาก University of Pennsylvania เป็นวิทยากร ในรูปแบบออนไลน์

ความคิดเห็น