ในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ร่วมนำเสนอปิดโครงการวิจัยที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น