งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45 โดยใช้ชื่องาน “สังคีตศิลป์สุนทรีย์ เทิดพระบารมีจอมราชัน”
ระหว่างวันที่ 25 – 28 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น