วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการยกระดับและพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนานักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ เราจึงทำงานอย่างเข้มแข็ง และเข้มงวด เพื่อให้นักศึกษามีทักษะทางภาษาอังกฤษทุกคน ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21

 

 

ความคิดเห็น