ผู้วิจัย

การพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่อง ในหอผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลบุรีรัมย์ (The Development of Nursing Care Model for Continuous Renal Replacement Therapy patients in the Intensive care unit, Buriram Hospital)

ความคิดเห็น