วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2565 เป็นหัวหน้าจัดโครงการนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพจากจุลินทรีย์ในท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศดิน สำหรับเกษตรกรในตำบลอิสานเขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านกิจกรรมถ่ายทอดนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีชีวภาพจากจุลินทรีย์ในท้องถิ่นเพื่อย่อยสลายตอซังข้าว ย่อยสลายพืชชนิดอื่น และถ่ายทอดนวัตกรรมการฟื้นฟูระบบนิเวศดิน ให้กับเกษตรกรในตำบลอิสานเขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น