วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนการดําเนินงาน โครงการ “ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยให้เด็กไทยวิถี ใหม่อ่านออกเขียนได้ กลุ่มโรงเรียน ตชด. และโรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่บริการของคณะครุศาสตร์”  ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร ๑ ชั้น ๒ อาคารสิริวิชญากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น