เข้าร่วมโครงการ “ทำดีถวายเป็นพระราชกุศล ผู้บริหารชวนทำบุญ”
ทางชมรมพุทธศาสตร์ทางก้าวหน้า ได้ดำเนินการจัด”ทำดีถวายเป็นพระราชกุศล ผู้บริหารชวนทำบุญ” ประจำภาคเรียนที่ 2/2565
ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565
ณ บริเวณลานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น