ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เข้าร่วมทำบุญ ตักบาตรโครงการ”ทำดีถวายเป็นพระราชกุศล ผู้บริหารชวนทำบุญ” ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 จัดโดยชมรมพุทธศาสตร์ทางก้าวหน้า ณ บริเวณลานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น