วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 คณาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา และสาขานาฏศิลป์ นำนักศึกษาทำกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำวันพุธ ณ องค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น