วันที่ 18 ตุลาคม 2565  สัมมนาสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครู

 

 

ความคิดเห็น