เข้าร่วมโครงการสัมมนานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดโดยฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ และช่วงบ่ายอาจารย์ในสาขาวิชาให้คำปรึกษา คำแนะนำ เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนในสถานศึกษา ณ ชั้น 4 อาคาร 19

 

ความคิดเห็น