ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 ประชุมโครงการพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการและด้านอาชีพระยะสั้นตามโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัด (กศจ.) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนคู่ร่วมพัฒนากับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร ๑ ชั้น ๒ อาคารสิริวิชญากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น