ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเพือ่ดำเนินการคุมสอบปลายภาค นักศึกาาภาคปกติ  ประจำภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 29 กันยายน ถึง 7 ตุลาคม 2565

ความคิดเห็น