วันที่ 15-18 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าได้รับแต่งตั้งให้เป็นหน่วยปฐมพยาบาล ข้าพเจ้าได้ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่

ความคิดเห็น