10-11 กันยายน 2565 : อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพการตัดเย็บกระเป๋าและเครื่องประดับจากผ้าไหม” ภายใต้กิจกรรมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอละหานทราย

ความคิดเห็น