27-31 สิงหาคม 2565 : อบรมเชิงปฏิบัติการ “การตัดเย็บกระเป๋าและเครื่องประดับจากผ้าไหม” ภายใต้กิจกรรมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ ศาลาอเนกประสงค์โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น