8 ก.ค. 64 ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2564
🙏🙏โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชี่ยวชาญ ยางศิลา อาจารย์จตุรงค์ จิตติยพล และอาจารย์พิทักษ์ แสนกล้า เป็นกรรมการในการตรวจ

ความคิดเห็น