เข้าร่วมโครงการอบรม “การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์” วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมทานตะวัน อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ความคิดเห็น