ในโครงการ “สะอาดกาย เจริญจิต เหล่ากัลยาณมิตรร่วมจิตภาวนา ครั้งที่ ๙” ของจังหวัดบุรีรัมย์ ณ หอประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรมอีสานใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565

ความคิดเห็น