เข้าร่วมการอบรม “โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิชาการทางวิทยาศาสตร์” ณ ห้องประชุมทานตะวัน คณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

ความคิดเห็น