ผ่านการอบรมเรื่อง “การจัดการความรู้ด้านเทคนิคการออกข้อสอบ การวัด และการประเมินผล” ณ ห้องประชุมทานตะวัน คณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

ความคิดเห็น