ด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพและออกแบบหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้สู่สมรรถนะ เพื่อที่ทางหลักสูตรที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2566 เพื่อให้การผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลาด

ความคิดเห็น