ด้วยสำนักมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ด้านผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้

ความคิดเห็น