ร่วมจัดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

การพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปลูกต้นกกและการแปรรูปต้นกกเพื่อเป็นวัตถุดิบในการสร้างผลิตภัณฑ์จากกกสร้างอาชีพในชุมชน และแนวทางการสร้างรายได้ระหว่างวันที่ 3 – 4 กันยายน 2565 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น