ร่วมจัดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
การพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะการออกแบบผลิตภัณฑ์จากกกทางอาชีพในชุมชน และแนวทางการสร้างรายได้
ระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น