เข้าอบรมหลักการของเครื่อง FT-IR และการใช้งาน ณ ห้องประชุมทานตะวัน คณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 โดยบริษัท Perkin

ความคิดเห็น