เข้าอบรมการวิเคราะห์ขนาดโปรตีน ด้วยเครื่อง Automate Western Blot #DEMO  ณ ศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565

ความคิดเห็น