เข้าร่วมอบรมการเปิดร้านค้าออนไลน์ Shopee ภายใจ้แพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ (U2T Online Marketplace) ในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 13.00-15.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ตาม QR Code

ความคิดเห็น