สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดงาน เกษียณอายุราชการ ให้กับท่านอาจารย์รังสิมา สว่างทัพ ซึ่งในฐานะที่ท่านเป็นผู้ก่อตั้งสาขาวิชการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และถือว่าท่านอาจารย์เป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าให้กับทางคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ ทุกท่าน และด้วยความรักและเคารพท่านอย่างสูง

ความคิดเห็น