อบรมการตลาดออนไลน์ U2T ณ อบต. หนองชัยศรี อ.หนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
มีผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้ว ต้องมีช่องทางการขายที่ดีด้วย

ความคิดเห็น