วิทยากรอบรม เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกแคปหมู และน้ำพริกปลาย่างสมุนไพร ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ตำบลสนามชัย อำเภอสะตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2565

 

ความคิดเห็น