นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
1. น.ส.สริตา งาหอมโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
2. นายธีรพงษ์ มากชุมแสง โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
3. น.ส.อมิตตา สอนโพนงาม โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม
4. น.ส.จิราภรณ์ วิจิตรศักดิ์ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์
🫶

ความคิดเห็น