ตรวจสอบคุณสมบัติ และสอบสัมภาษณ์ผู้สมัคร

ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก

หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) รอบที่ 2

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 (ออนไลน์)

 

ความคิดเห็น