การอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วยยุทธศาสตร์ BCG ในการผลิตสินค้าและบริการ

ภายใต้โครงการ “โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

(U2T for BCG)”

ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 27-28 สิงหาคม 2565

ความคิดเห็น