การศึกษาบทความทางวิทยาศาสตร์ เพื่อประกอบการจัดทำปัญหาพิเศษของนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์  โดยการค้นคว้า นำผลงานและความรู้ทางด้านฟิสิกส์มาอภิปรายอย่างมีเหตุผล ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ฝึกการเขียนโครงการและเขียนรายงาน

 

ความคิดเห็น