นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมโครงการอบรมการผลิตหนังสั้นเพื่อเข้าร่วมประกวด

ในโครงการ “เทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 4”

ณ ศูนย์การเรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธ์ุไทย จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2565

ความคิดเห็น