เข้าร่วมโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำปีการศึกษา 2564

เพื่อรอรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่ 7 เมษายน 2565 (แบบออนไลน์)

ความคิดเห็น