วิทยากร เรื่อง เครื่องมือภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ณ ค่ายภูมิสารสนเทศฯ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.บุรีรัมย์
วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2565

ความคิดเห็น