ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์

ความคิดเห็น