ประชุมการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 โดยคำนึงถึงแผนยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยโดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาฟิสิกส์ที่สูงขึ้น  โดยให้ความสำคัญกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  และจัดหาแหล่งทุนเพื่อช่วยให้การดำเนินภารกิจโดยเฉพาะงานวิจัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ความคิดเห็น