นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 – 3 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง ชั้น 2 อาคารนวัตปัญญา

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

ความคิดเห็น