เข้าร่วมการศึกษาบริบทชุมชน ระดมความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์ชุมชน การส่งเสริมต่อยอดต่อผลิตภัณฑ์

ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) รหัสตำบล SC23-2

ณ ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 20 สิงหาคม 2565

ความคิดเห็น