วันที่ 2 เมษายน 2565 เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเกมและกิจกรรมวิทยาการคำนวณ (Computing Science) แสนสนุก ฉบับ Unplugged สำหรับเด็กปฐมวัย และประถมศึกษา วิทยากรโดย อ. ฤทัย จงสฤษดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ สวทช. และวิทยากรอาวุโสโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

ความคิดเห็น