วันที่ 4 กันยายน 2565 ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรสอนสนุก เรียนเข้าใจตามแบบฉบับคนยุคใหม่ วิทยากรโดย อ. ปานวาด (กอวัฒนา) โพธิ์สุวรรณ อาจารย์ประจำ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

ความคิดเห็น