วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมของเด็กปฐมวัย วิทยากรโดย รศ.ดร. อรพรรณ บุตรกตัญญู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความคิดเห็น