วันที่ 4 มิถุนายน 2565 ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการส่งเสริมกรอบความคิดเติบโตได้ของเด็กปฐมวัย Growth Mindsets วิทยากรโดย รศ.ดร. อรพรรณ บุตรกตัญญู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความคิดเห็น